Programe de formare continuă

Programele de formare continuă dezvoltate în cadrul D.P.P.D., în perioada 2015 –2019, oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi, implicit, pentru asigurarea calităţii educaţiei. Prin intermediul diciplinelor de studiu incluse în programele de formare continuă, cursanţii au posibilitatea să îşi actualizeze şi să îşi completeze informaţiile, în acord cu dezvoltările recente din domeniul ştiinţelor educaţiei şi din alte domenii ştiinţifice şi să îşi formeze competenţe specifice care să le permită gestionarea eficientă a resurselor educaţionale, relaţionarea optimă cu elevii, părinţii acestora, comunitatea locală etc., precum şi derularea unor demersuri didactice care să asigure şanse egale de participare la educaţie şi de success şcolar tuturor educabililor.

Obiectivele programelor de formare continuă, proiectate şi derulate de către D.P.P.D.,

derivă din politicile şi strategiile naţionale de dezvoltare a învăţământului şi din standardele

formării continue a cadrelor didactice, care vizează:

– profesionalizarea carierei didactice în România;

– redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică a curriculum-ului de pregătire a cadrelor didactice;

– dezvoltarea unei pieţe educaţionale a programelor de formare continuă, bazată pe un sistem concurenţial, prin intermediul căruia cadrele didactice vor beneficia de o ofertă diversificată din partea furnizorilor de programe de formare continuă;

– corelarea evoluţiei carierei didactice cu standardele educaţionale şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utlizarea de credite transferabile.

Prin strategiile de formare utilizate, prin modalităţile concrete de realizare a activităţilor

teoretice şi aplicative, programele de formare continuă îşi propun:

– identificarea nevoilor de formare şi adaptarea strategiei programului la aceste nevoi;

– facilitarea dezvoltării personale şi profesionale;

– ameliorarea activităţii didactice şi susţinerea personalului didactic aflat în dificultate;

– crearea unui climat de încredere, de motivare, de implicare;

– autocunoaşterea şi conştientizarea competenţelor profesionale;

– stimularea şi întărirea performanţei;

– promovarea interactivităţii, a lucrului în echipă, a schimbului de experienţă etc..

În perioada 2015-2019 în cadrul D.P.P.D. s-au elaborat şi s-au derulat următoarele programe de formare continuă:

  1. Program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţele naturii, realizat în cadrul Proiectului

“REŢEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU A

UTILIZA MULTIMEDIA, INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ ŞI WEB 2.0 IN ARIA

CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII” (număr de identificare

al contractului de finanţare : POSDRU/157/1.3/S/141587 – PROWEB (acreditat prin OMEN 4859/4.11.2014)

  1. Program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar EEducaţie

în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii, realizat în cadrul

proiectului “REŢEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

PENTRU A UTILIZA MULTIMEDIA, INSTRUMENTAŢIA VIRTUALĂ ŞI WEB 2.0

IN ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII” (număr de

identificare al contractului de finanţare : POSDRU/157/1.3/S/141587 – PROWEB (acreditat prin OMEN 4859/4.11.2014)

  1. Program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Abordări moderne în Educaţia pentru Sănătate (acreditat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5990/16.12.2015) Acest program de formare s-a derulat în cadrul proiectului Erasmus+,

Acţiunea cheie 2 – Parteneriate Strategice: “Let’s make it better! Raising the awareness of the

triad nutrition-health-food safety in school education”.

De asemenea, anual cadrele didactice din structura D.P.P.D, împreună cu colaboratorii

din facultăţi, de regulă, titulari ai disciplinelor Didactica specializării şi/sau Practica

pedagogică desfăşoară activităţi de pregătire pentru cadrele didactice înscrise la examenele

pentru obţinerea gradului didactic I si II în învățământ.