sigla “A.C.C.E.S.S ” - Active Cross-sectoral Cooperation

for Educational and Social Success

ERASMUS+

Universitatea Valahia din Târgoviște, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, participă, în perioada 1.10.2018 - 31.08.2021, în calitate de partener, la derularea Proiectului “A.C.C.E.S.S ” - Active Cross-sectoral Cooperation for Educational and Social Success, în cadrul programului Erasmus +.

Acest proiect își propune să abordeze, într-o manieră preventivă, problema părăsirii  timpurii a școlii generată, în special, de factori școlari, prin consolidarea calității actului pedagogic, condiționată de îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice și crearea unui mediu pozitiv de învățare.

Alături de Universitatea Valahia din Târgoviște, în cadrul acestui proiect sunt implicați parteneri din patru țări:

-          Ilmiolavoro SRL – Italia;

-          Istituto d'Istruzione Superiore “Crocetti-Cerulli” – Italia;

-          Liceul Teoretic,,Ion Ghica"- România;

-          Siuolaikiniu Didaktiku Centras /Modern - Lituania;

-          Salcininku Jano Sniadeckio gimnazija – Lituania;

-          Psientífica - Portugalia;

-          Agrupamento de Escolas Águeda Sul - Portugalia.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură, în cadrul acestui proiect, expertiza necesară pentru realizarea următoarelor obiective specifice:

1. o mai bună înțelegere a dinamicii părăsirii timpurii a școlii;

2. structurarea unui proces de monitorizare periodică pentru identificarea și susținerea elevilor cu risc ESL (early school leaving);

3.dezvoltarea abilităților profesorilor, în special în trei domenii: monitorizare și sprijin; comunicare și raportare; management și predare;

4. consolidarea cooperării între școli și actori externi, în conformitate cu specificul contextelor locale;

5. construirea unor comunități de învățare multiprofesionale și transnaționale.

Mai multe detalii despre Proiectul A.C.C.E.S.S. puteți obține prin accesarea link-ului de mai jos:

https://projectaccesseu.wixsite.com/access?fbclid=IwAR3bVcvpPF2bVEBq08E4NsoeTUOWzvL6oXLTWcqZCy6pTQkf2CCRfWkVTJI.

.

 

**************************

 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii „Valahia” din Târgovişte, în cadrul căreia se asigură formarea psihopedagogică a studenţilor / cursanţilor, precum şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea formării/dezvoltării competenţelor profesionale (cognitive şi funcţional-acţionale) şi a competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare personală şi profesională), necesare pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili.

Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt adaptate la standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.

Misiunea D.P.P.D. vizează  trei componente principale:

a) formarea iniţialăa studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea obţinerii certificării necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;

b) formarea continuă a personalului didactic, prin programe specifice de dezvoltare profesională şi prin organizarea cursurilor de pregătire a examenelor de obţinere a gradelor didactice;

c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu exigenţele privind calitatea în educaţie, cu standardele educaţionale şi perspectivele de evoluţie a  educaţiei, pe plan naţional şi european.

            Programul de formare psihopedagogică include două pachete compacte, denumite nivele  de pregătire psihopedagogică, respectiv:

a) nivelul I, iniţial, se derulează pe parcursul studiilor universitare de licenţă sau după absolvirea acestora, în regim postuniversitar; 

b) nivelul II, de aprofundare, se derulează după obţinerea diplomei de licenţă, în paralel cu formarea academică prin programe de masterat sau independent de aceasta.

Programele de formare continuă a personalului didactic

Abordări moderne în didactica matematicii și științelor naturii și e-Educație în cadrul ariei curriculare matematică și științe ale naturii, acreditate O.M.E.N. nr. 4859/04.11.2014, le oferă profesorilor din învăţământul preuniversitar posibilitatea perfecţionării competenţelor digitale, metodologice, psihosociale etc., necesare pentru asigurarea calităţii demersului educaţional.

Obiectivele urmărite în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice sunt:

  • asigurarea unei pregătiri psihopedagogice, metodice şi practice, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaţionale, teoriei şi practicii curriculum-ului, psihologiei învăţării, tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării, realizării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
  • realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe formabili şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene;
  • promovarea principiilor managementului calităţii în procesul de învăţământ;
  • promovarea unei abordări moderne, interdisciplinare a problematicii ştiinţelor educaţiei, pe care să se sprijine inovarea în procesul educaţional;
  • implementarea soluţiilor de reformare şi modernizare a învăţământului;

organizarea de programe de studii în sfera formării continue a personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;

  • implementarea unor programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie, afirmate la nivel european.

            Echipa de cadre didactice a D.P.P.D.  este formată din specialişti în domeniile ştiinţelor educaţiei, psihologiei, sociologiei, managementului educaţional, didacticilor de specialitate, instruirii asistate de calculator, care şi-au confirmat valoarea ştiinţifică şi calitatea de formatori în activitatea didactică, în activităţi de cercetare şi comunicări ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional, în lucrări de specialitate, în diverse programe de formare continuă realizate cu fonduri europene (POSDRU, PHARE etc.).

                                             Conducerea executivă a  D.P.P.D.

                                                              Director,

                              Conf. univ. dr. Luminiţa Mihaela DRĂGHICESCU